Home
definicia
FAQ
terapia
prva pomoc
svedectvo
galeria
linky

Aktualizované

03-12-2004

AUTOMUTILÁCIA

základná charakteristika

Automutilácia dokáže zmiasť, frustrovať a ľakať tak pacientov ako aj ich rodiny, okolie, dokonca dokáže vyviesť z miery aj nejedného psychológa či psychiatra. Jedná sa o opakované násilné správanie sa zamerané voči sebe, spôsobujúce fyzické zranenia. Môže ísť napr. o škrabanie, bodanie sa, rezanie, udieranie sa, vytrhávanie si vlasov, spôsobovanie si popálenín a pod. Jeho účelom je vyjadriť alebo uvoľniť emocionálny nepokoj.
 

Automutilácia ako taká nie je klasifikovaná ako samostatná diagnóza (s výnimkou trychotilománie), no spomína sa v symptomatike hraničnej poruchy osobnosti a môže, no nemusí tiež doprevádzať iné poruchy. Niektorí ju zaraďujú do kategórie „impulse control disorders“, kam patrí patologické hráčstvo či kleptománia.

Je charakterizovaná:

P       stratou kontroly správania

P       opakovanými akciami napriek negatívnym následkom

P       jasnou dysreguláciou myšlienok a emócií

 

Automutilačné prejavy možno rozdeliť do 4 základných kategórií:

Ř      Vážne, napr. amputácia, kastrácia v dôsledku psychotického stavu príp. navodeného drogami (intoxikácia amfetamínmi).

Ř      Stereotypné - Vyskytujú sa u osôb s vývojovými chybami, u mentálne retardovaných. Opakujú sa v stereotypnom rytme.

Ř      Typické – najčastejšia forma, napr. škrabanie, rezanie a pod. Stretávame sa s ňou u nepsychotických osôb, ktoré nie sú ani mentálne retardované.

Ř      Spoločensky akceptované, napr. piercing

 

Rizikové faktory:

P       ženské pohlavie

P       adolescencia alebo raná dospelosť

P       poruchy osobnosti, bipolárna porucha, depresia

P       schizofrénia

P       zneužívanie návykových látok

P       trauma, zneužitie

P       iné

 

Príčiny:

P       psychologické – snaha vyjadriť navonok psychickú bolesť, vyrovnať sa so životom bez úmyslu zabiť sa, unáhlenosť v rozhodovaní, preferovanie krátkodobého uspokojenia pred budúcou odmenou, prirýchle odpovede na podnety z prostredia, skrátka impulzívnosť

P       sociálne – nefungujúca rodina, privysoké nároky, očakávania vzťahujúce sa na spoločenské roly  a pod.

P       biologické

Predispozíciou môže byť dysregulácia neurotransmisnej a neurobiologickej funkcie. U osôb postihnutých automutiláciou, podobne ako u samovrahov a iných impulzívnych poruchách správania (napr.gambling) sú pozorované znížená serotonergická funkcia alebo centrálny deficit v serotonergickej funkcii, merané pomocou serotonínových metabolitov.

Obete automutilácie abnormálne odpovedajú na infúzie adrenergického agenta fenfluramin—vykazujú totiž zníženú hladinu prolaktínu, čo signalizuje zníženú serotonergickú funkciu. Herpertz našiel súvislosť medzi impulzívnosťou a nízkou serotonergickou aktivitoiu. Otázkou zostáva, či sa serotonergická disfunkcia prejavuje impulzivitou alebo či impulzivity spôsobuje serotonergickú dysfunkciu. V jednej zaujímavej štúdii, pacienti s hraničnou poruchou osobnosti a v rámci nej prejavmi sebapoškodzovania vykázali vyššiu odolnosť voči bolesti oproti kontrolnej vzorke osôb.Toto môže znamenať pozmenenosť opiátových systémov a dráh odpovedí na stres.

Na pochopenie biologických príčin automutilácie sú potrebné genetické štúdie a neurosimulácie.

Home

Spracované podľa:

Timothy Fong, MD
UCLA Addictions Research Fellow
Director, Impulse Control Disorders Clinic
UCLA Neuropsychiatric Institute, Los Angeles, CA.

E-mail