Home
definicia
FAQ
terapia
prva pomoc
svedectvo
galeria
linky

Aktualizované

03-12-2004

 

Príručky svojpomoci (napr. Dr. Alderman), psychoterapia

Ide zväčša o aplikácie metód kognitívno-behaviorálnu terapiu, ktorej cieľom je zamyslieť sa nad možnými príčinami svojho správania a uvedomiť si jeho dôsledky, pochopiť jeho (často rituálny) priebeh, analyzovať pozitíva i negatíva a nájsť vhodné alternatívy uvoľňovania napätia a hlavne, vedome kontrolovať svoje správanie.

Psychoterapeutický program

Špeciálne programy zamerané na liečbu automutilácie na Slovensku nemáme. V Severnej Amerike je ich však niekoľko, napr.

Self-Abuse Finally Ends (SAFE) je program v Berwyn, Illinois.

LindenOaksHospital.org

Farmakoterapia

Žiaľ, špeciálne lieky proti automutilácii zatiaľ neexistujú. (Mne pomohla kombinácia liekov: Abilify, Assentra, Seroquel (Quetiapin), Orfiril long.) Klinický výskum ukázal, že postihnutí sebapoškodzovaním majú zníženú serotonergickú aktivitu, a preto sa v ich terapii hojne využívajú inhibítory spätného vychytávania serotonínu (antidepresíva známe pod skratkou SSRI).

Farmakoterapia

Zoznam možných, ale nie zaručených psychfarmák:

Antidepresíva: fluoxetín (prozac, deprenon) či sertralín

Atypické antipsychotiká: olanzapín a clozapín

Stabilizátory nálady: lítium, divalproex, a topiramát

Anxiolytiká: lorazepam alebo clonazepam

Opiátoví antagonisti: Naltrexone a nalmefene

Inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI)

SSRI blokovaním spätného vychýtávania serotonínu zvyšujú jeho dostupnosť v organizme a tým môžu znižovať impulzivitu a depresívne stavy.

Ich výhody sú:

  • dokumentované deficity v serotonergickej neurotransmisii u pacientov s automutilačnými prejavmi

  • efektívnosť v liečení náladovosti a reaktivity

  • redukcia hnevu a negatívnych afektívnych stavov

  • relatívna bezpečnosť

SSRI sa bežne používajú v terapii porúch osobnosti ako hraničná porucha osobnosti (BPD). Na terapiu automutilácie ako takej nie je indikované žiadne z nich, nakoľko nie je dokázaný ich vúplyv na frekvenciu sebapoškodzovania.

Výber vhodného SSRI má zohľadniť vedľajšie účinky a rešpektovať individuálne pacientove potreby; napr. pacient s poruchami spánku ocení sedatívne účinky paroxetínu, zatiaľ čo spavý, letargický pacient potrebuje skôr aktivačné účinky sertralínu.

Atypické antipsychotiká

Atypické antipsychotiká sa často používajú na liečbu hraničnej poruchy osobnosti a mentálnej retardácie vyznačujúcej sa impulzívnou fyzickou agresivitou a labilitou nálad. Majú široké spektrum farmakologických účinkov, vrátane blokády serotonínu a dopamínu ; vplývajú na náladu; napomáhajú redukcii úzkosti a kontrole správania.

V niektorých pokusoch sa osvedčili olanzapín a klozapín, chýbajú však kontrolné štúdie.

Stabilizátory nálad

Prípadové štúdie poukazujú na účinnosť lítia, divalproexu a topiramátu, ale aj tu chýbajú kontrolné štúdiu. Sú vhodné zvlášť u pacientov s bipolárnou poruchou a u pacientov s cyklickým charakterom.

Anxiolytiká

Sedatívne účinky benzodiazepínov ako lorazepam či klonazepam môžu pomôcť riešiť urgentné stavy nutkania. Nakoľko v sebe ukrývajúp silný potenciál návykovosti, ich použitie je vhodnejšie počas hospitalizácie než u ambulantných pacientov.

Opiátové antagonidy

Naltrexon a nalmefen sa ukázali ako efektívne u patologických hráčov aj u kleptomanov, čiže u osôb s impulzívnymi poruchami kontroly. Ich účinky voči automutilačným prejavom boli skúmané len u mentálne retardovaných a autistických pacientov. Ich účinok spočíva v blokácii vylučovania endogénnych opiátov. Nakoľko v priebehu automutilačného aktu dochádza k uvoľneniu endorfínov (neurotransmittery, blokujúce bolesť) a adrenalínu, bolesť sa znižuje a nálada sa vďaka tomu na krátky čas zlepší. V našom prípade je cieľom zabrániť takejto odmene nežiadúceho správania. Rizikom je nutnosť pravidelných pečeňových testov, nevoľnosť a gastrointestinálne ťažkosti.

Psychoterapeutické metódy

Psychodynamická metóda

Učí pacientov zdravším spôsobom vyrovnávania sa s negatívnymi vnútornými stavmi; umožňuje im pochopiť, prečo si ubližujú, verbalizovať svoje pocity. Niet však štúdie, ktorá by potvrdzovala pozitívne účinky psychodynamickej metódy na automutilačné správanie.

Dialekticko-behaviorálna metóda (DBT)

Dialekticko-behaviorálna metóda kombinuje kognitívne, behaviorálne a podporné intervencie. Podľa jednej štúdie zredukovala 9 automutilačnýchaktov ročne na 1,5.

Ostatné terapeutické metódy

Relaxačný tréning, napr. autogénny tréning

Imaginácia – metóda využívajúca predstavivosť

Terapia expozíciou – jedná sa o zámerné navodenie stavu, kedy najčastejšie dochádza k nutkavému chovaniu, jeho uvedomelé precítenie a tréning zvládania takéhoto stavu bez kompulzívneho chovania.

Skupinová psychoterapia

Núdzový plán – môže zahŕňať požitie vhodných sedatív, požiadanie blízkej osoby o pomoc atď.

Spracované podľa:

Timothy Fong, MD
UCLA Addictions Research Fellow
Director, Impulse Control Disorders Clinic
UCLA Neuropsychiatric Institute, Los Angeles, CA.

na začiatok

Home

E-mail